newgalaxy

40 triệu cổ phiếu AME được thế chấp và cách Alphanam E&C 'đảo nợ'

Ngay sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ, Alphanam E&C đã gán toàn bộ 40 triệu cổ phần mới làm tài sản đảm bảo bổ sung cho một khoản vay tín dụng. Dù là khoản tín dụng ngắn hạn, song khoản vay này, nên biết, đã có lịch sử từ cách đây 5 năm, và được đảo nợ trong các năm gần đây.